Õpilaste võrdse palga päeva kirjanduskonkurss

 

 

Oled 9.-12. klassi noor ja tahad kaasa rääkida soolise võrdõiguslikkuse teemadel? Saada meile oma kirjandusteos hiljemalt 04.04.2016 ja osale Sotsiaalministeeriumi võrdse palga päeva kirjanduskonkursil. Parimatele töödele kuni 300 eurot auhinnaraha. Võitjad kuulutatakse välja 13.aprillil!

 

 

Taust

 

13. aprillil tähistatakse Eestis võrdse palga päeva. Eurostati 2014. aasta andmete järgi on palgalõhe Eestis Euroopa suurim (28,3%) ehk peavad naised sama raha teenimiseks töötama 104 päeva rohkem.

Soolise palgalõhe üheks peamistest põhjustest on haridusalane ja tööturu sooline segregatsioon*, mis omakorda tuleneb ühiskonnas eksisteerivates hoiakutest, normidest ja väärtustest. Need hoiakud ja normid tulevad lapsevanemate, õpetajate ning laiemalt ühiskonna erinevatest ootustest tüdrukutele ja poistele.

 

Sooliste stereotüüpide püsimine on tihedalt seotud laste ja noorte soolise sotsialiseerimisega. Elanikkonna seas levinud hoiakud laste kasvatamise suhtes on pigem soolisi stereotüüpe kinnitavad ja taastootvad kui neile väljakutseid esitavad. Nii poiste kui ka tüdrukute vaba eneseteostust ja mitmekülgset arengut soodustaks traditsiooniliselt meestele omistatud oskuste ja omaduste (nt tehniline taiplikkus, riskijulgus) ja naistele omistatud oskuste ja omaduste (nt teiste eest hoolitsemine, empaatiavõime) rangest eristamisest loobumine ning mõlema kaasamine nii poiste kui tüdrukute kasvatusse.

 

Soolised stereotüübid püsivad, kuni neid ühiskonnas aktiivselt küsimärgi alla ei seata. Siinkohal on eriti oluline just noorte teadlikkuse suurendamine, sest neil on olulised eluvalikud (haridustee, karjääri planeerimine ja pereloomine) alles ees ning soostereotüüpidest laetud ühiskond võib suunata poisse ja tüdrukuid loobuma oma tegelikest huvidest ja langetama otsuseid sooliselt „turvaliste” ja traditsiooniliste valikute kasuks.

 

* Tööturu sooline segregatsioon on meeste ja naiste koondumine erinevatesse ametitesse ja majandusharudesse.

 

 

Nõuded töödele

 

Tööd tuleb esitada eesti keeles.

 

Esitada võib kirjandi, essee, lühijutu, luuletuse või haiku.

 

Õpilane kirjutab oma töö ise ja viitab kasutatud kirjandusele korrektselt.

 

Kirjandusteos peab käsitlema soolise palgalõhe vähendamise võimalusi, selle seost sooliste stereotüüpidega, naiste ja meeste käitumist, võimalusi ja palka mõjutavaid soorolliootuseid tänapäeva ühiskonnas, kasvatuse ja/või hoiakute mõju erialavalikutele või muud soolist võrdõiguslikkust ja/või soolist palgalõhet puudutavat probleemi.

 

Õpilane võib valida töö täpse teema ja pealkirja ise. Mõned näited teemavalikust on:

 

Sooline palgalõhe ja võimalikud lahendused

Palgalõhe seos stereotüüpidega

Soolised stereotüübid ja nende laiem mõju

Naise/mehe roll tänapäeva ühiskonnas

Sooline tasakaal hariduses

Mehelikkuse ja naiselikkuse muutumine ühiskonnas

Kasvatuse mõju tüdrukutele ja poistele karjääriteel

Hoiakute mõju tüdrukutele ja poistele erialavalikul

Kuidas erinevad ootused tüdrukutele ja poistele koolis?

 

 

Tööde esitamine

 

Tööd tuleb esitada hiljemalt 04.04.2016.

 

 

Õpilane märgib tööle oma nime, kooli, klassi ja e-maili aadressi.

 

 

Tööd tuleb saata elektrooniliselt aadressile agnes.einman@sm.ee

 

 

Tööde hindamine

 

 

Laekunud töid hindab kolmeliikmeline komisjon. Teoses hinnatakse teose sisu, õigekeelsust, stiili ja vormi. Teos peab käsitlema soolise võrdõiguslikkuse ja/või soolise palgalõhe probleemi.

 

 

Parimate tööde autasustamine

 

 

I koht – 300 eurot

II koht – 200 eurot

III koht – 100 eurot

 

Kõik konkursil osalejad on oodatud konkursi lõpuüritusele 13.aprillil, kus kuulutatakse välja ka parimad tööd. Ürituse ajakava ja asukoht saadetakse osalejatele e-maili teel.

 

Tööd avaldatakse valikuliselt www.stereotyyp.ee lehel. Kui Sina ei soovi, et Sinu töö avaldataks, palun anna sellest meile teada!

 

 

Küsimuste korral kirjuta agnes.einman@sm.ee või helista 626 9181

 

 

Lennukat sulge!

triangle